Scholička

SCHOLIČKA OVEČKY – hledáme nové ovečky i beránky

Moji milí spolufarníci,

ráda bych vám touto cestou v krátkosti přiblížila činnost jednoho ze společenství dětí, které ve farnosti funguje už řadu let, a představila vám tak Scholičku Ovečky.

Naši skupinku navštěvují holčičky i kluci předškolního a školního věku. Scházíme se zejména proto, abychom se připravili zpěvem doprovázet mši svatou, přičemž naše schůzky trvají hodinu a půl, od 16.30 do 18.00 h, a konají se jednou týdně vždy ve čtvrtek na staré faře. Na schůzkách zpíváme nejen známé písničky, které mnozí určitě dobře umíte a sami si je občas rádi zanotujete, ale věnujeme se i nácviku písní nových. Při společné práci zároveň dbáme na hlasovou hygienu a přihlížíme k možnostem dětského hlasu tak, aby nedošlo k přepínání nebo poškození hlasivek dětí.

Naše schůzky ovšem nejsou jen samá práce. Nezapomínáme ani na modlitbu a zábavu. Některé schůzky věnujeme společnému hraní her, promítání pohádek a filmů, opékání párků a podobně. Párkrát jsme společně i přespali na staré faře. Pokud nás bude dost a budeme mít chuť, klidně to můžeme opět uskutečnit.

Také spolupracujeme s ostatními scholami farnosti při společném zpívání o svátcích i během dalších slavnostních příležitostí. Několikrát už jsme také vystupovali na frýdeckém zámku, a to konkrétně při zahajování výstavy betlémů. 

V současné době nám odrostla většina zpěváků, a proto bychom nutně potřebovali posily do našich řad. Prosím, zvažte, zda nemáte doma děti, které by se rády aktivně zapojily a přidaly do našeho společenství. Budou mezi námi srdečně vítány. Rádi bychom i nadále chválili zpěvem našeho Pána při mši svaté, protože: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí”. 

Já osobně mám totiž za to, že je dobré budovat a upevňovat vztahy mezi dětmi, které budou v budoucnu samy vytvářet živou farnost a udržovat ji.

S mými malými, většími i velkými spolupracovníky se tak velmi těším – na spolupráci s vámi rodiči a prarodiči dětí a – na nové zpěváčky!

Nikča Grossmannová + Ovečky a Beránci ze Scholičky 😊

Z dějin Baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku

POČÁTKY MARIÁNSKÉHO POUTNÍHO MÍSTA

Mariánské poutní místo ve Frýdku se stalo, již mnoho let před stavbou vlastního chrámu, významným duchovním centrem města a jeho okolí. Tradice mariánské zbožnosti se postupně rozvíjela již během 17. století.

Na přání majitele panství hraběte Jana Bruntálského z Vrbna zakládají dominikáni z Těšína v roce 1613 ve Frýdku při farním kostele Sv. Jana Křtitele Bratrstvo Nejsvětějšího růžence Panny Marie. Bratrstvo sdružovalo měšťany, obyvatele okolních vsí i šlechtice, kteří společně slavili mariánské svátky, podíleli se na charitativní a společenské činnosti a podporovali je svými dary.

V nejistých letech třicetileté války získávalo úsilí bratrstva stále větší ohlas. Tato doba je spojena s příchodem nových vlastníků panství, hrabat z Oppersdorfu. První majitel, hrabě Jiří z Oppersdorfu /1636-1651/ v sobě spojoval náboženskou horlivost, sebevědomí významného slezského aristokrata a mocného císařského úředníka, osobnost zdatného hospodáře a zároveň tvrdého feudálního pána. Na rozdíl od jiných podobných měl však také vynikající humanistické vzdělání a bohatou životní zkušenost získanou za studijních cest v Itálii, Rakousku aj., kde měl možnost poznat duchovní svět právě rodícího se baroka, ale i velkolepý svět doznívající renesance i antických památek.

Číst dál: Z dějin BazilikyZ dějin Baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku

KLAS

KLAS – KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Klub aktivních seniorů se v naší farnosti schází během školního roku (prázdniny jsou volné) dvakrát v měsíci, vždy v úterý od 9 do 11 h na staré faře. Tento program je určen pro seniory ve věku 55 let a výše. Je zaměřen na zkvalitnění života ve starším věku.

Na co se můžete těšit v KLASu?

  • setkávání s vrstevníky
  • procvičování paměti a motoriky zábavnou formou
  • besedování se zajímavými hosty
  • sdílení svých radostí i starostí nebo předání své zkušenosti ostatním
  • dovídání se a zakoušení něčeho nového

Jednou měsíčně jde o program, kde se dovídáme nové věci nebo zveme zajímavé hosty a procvičujeme si paměť. Ve druhém setkání jde o program zaměřený na duchovní témata, např. v minulém roce jsme poznávali české světce, letos probíráme desatero. Pokaždé si také dáme kávu nebo čaj a něco dobrého k tomu.

V dubnu nás čeká téma Josef Lada a jeho sedmičky a také 6. a 9. přikázání desatera. V květnu půjdeme na malou vycházku do „Hravárny“ – hravé kavárny v Místku, kde si budeme povídat o kávě, ale také ji ochutnáme a vyzkoušíme si stolní hry, čímž procvičíme naše mozkové buňky. Čeká nás také 7. a 10. přikázání desatera. A v červnu se už pomalu budeme chystat na prázdniny, proto i téma bude letní: A je tu léto. Zároveň 8. přikázáním uzavřeme desatero.

Setkání jsou otevřená, pokud máte chuť prožít hezké chvíle a něco nového se dovědět a vyzkoušet, rádi vás mezi sebou uvítáme. Můžete se přijít podívat zcela nezávazně. Jde především o příjemně strávené dopoledne, kdy budete mít čas jen pro sebe, uděláte něco pro své zdraví a pohodu a prožijete hezké chvíle se svými vrstevníky.

                                                             Marie Göttlicherová

Chrámový sbor SCHOLA MARIENSIS

SCHOLA MARIENSIS - FRÝDECKÝ PĚVECKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

Schola Mariensis navazuje na mnohaletou hudební tradici chrámových pěveckých sborů a je pokračovatel frýdecké významné hudební osobnosti Víta Kmenta, žáka Leoše Janáčka. Latinský název je poctou poutnímu místu, ve kterém zpíváme - baziliky minor Navštívení Panny, a název sboru je od roku 2016, kdy sbor začal vést  po mnohaleté pauze a nefungování sbormistr Miroslav Maňoušek.

Sbor se schází na kůru kostela sv. Jana Křtitele, kde zahájíme zkoušku společnou modlitbou. Poté zdokonalujeme pěveckou sborovou techniku – některá cvičení se nám tak vryla, že i když se v nich zpívá o létě, rádi si je zazpíváme i v zimě. Po rozezpívání se pustíme do nácviku na nejbližší akci a další skladby do našeho pěveckého repertoáru. Zpíváme jednohlasně, ale také při dostatečném počtu zpěváků a zpěvaček zpíváme vícehlas. Pokud máme tu možnost , oživujeme zpěv také jinými hudebními nástroji mimo varhany, např. flétnami, houslemi, kytarami. Na závěr zkoušky si zazpíváme „na dobrou noc“ a jdeme posíleni Duchem sv. do svých domovů.

Náš repertoár počíná gregoriánským chorálem a končí současnými i "populárními" duchovními a liturgickými skladbami. Některé skladby vznikají i na míru pro naše momentální možnosti a potřebu. Svým zpěvem doprovázíme liturgii při významných i méně významných církevních svátcích a událostech, příležitostně oslavujeme hrou na nástroje a zpěvem Pána také při adoraci.

Rádi bychom uvítali nové hlasy, místní i přespolní, naše společenství je otevřené pro všechny lidi ochotné věnovat jednou týdně čas sborovému zpěvu a oslavě Pána. Více informací u sbormistra.

kontakty:
mobil: 721 850 348
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Scházíme se každý pátek v 19 hodin na kůru kostela sv. Jana Křtitele
Miroslav Maňoušek

Společenství modlitby matek

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK

ANEB SJEDNOCENY V MODLITBĚ OCHRÁNÍME NAŠE DĚTI!

V naší farnosti se scházíme od roku 1997 a hlásíme se k celosvětovému hnutí Modlitby matek, které vzniklo v Anglii v roce 1995 (více na www.modlitbymatek.cz). V roce 2000 byly Modlitby matek zapsány Českou biskupskou konferencí jako oficiální hnutí křesťanských žen. Hnutí má svého duchovního rádce, je to otec P. M. Sierpniak a národní koordinátorku M. Klímovou. S nimi se máme možnost mimo jiné setkat na celostátním a diecézním setkání MM. Spiritualita MM spočívá v odevzdání, jednoduchosti a radostné poslušnosti vůči Bohu. Snažíme se Mu s důvěrou odevzdávat své děti a vnoučata, aby On mohl působit v jejich životech.

V současné době se setkáváme ve 2 skupinkách maminek (babiček): skupina A - 1. a 3. pondělí v měsíci v 17.00 h a skupina B - každé úterý v 18.00 h v klášteře.

Na setkání se vždy modlíme:

-           aby Duch sv. vedl naše setkání;

-           za ochranu před vším zlem;

-           za odpuštění;

-           za jednotu srdcí a myslí;

-           za jednotu se všemi skupinkami hnutí MM;

-           chválíme Boha modlitbami a písněmi;

-           čteme z Písma sv.;

-           děkujeme Bohu za dar mateřství;

-           vkládáme lístky se jmény našich dětí u paty kříže a v srdci je svěřujeme do Jeho péče

K těmto modlitbám přidáváme vlastní chvály, díky a prosby.

Při modlitbě používáme kříž - na připomínku našeho Spasitele, svíčku - Ježíš je Světlo světa, Bibli - On je živé Slovo, malý košík položen u paty kříže.

Je to obrovská síla a povzbuzení pro nás maminky, když si uvědomíme, že ty naše děti jsou stále neseny v modlitbách a že Bůh skrze tyto modlitby působí v jejich životech. Toto vědomí nás posiluje k větší důvěře a odevzdanosti Bohu. V rámci společenství platí zásada mlčenlivosti, to znamená, že s čím se maminky svěří v modlitbě, nesmí být vyneseno.

Čtvrtletně se duchovně spojujeme skrze modlitební triduum se všemi skupinami MM z celého světa. V tyto dny jednotně odprošujeme za své hříchy, odpouštíme druhým a nakonec děkujeme a radujeme se z Božího vedení.

Kromě těchto modlitebních setkání se scházíme společně obě skupinky, abychom obdivovaly krásy přírody, ať už pěšky nebo na kole, opékáme buřty, navštěvujeme poutní místa. Při tom všem si užijeme spoustu legrace a utužujeme přátelství, která za ta léta mezi námi vznikla. Díky BOHU!

PS: Jsme otevřené společenství, zveme nové maminky a babičky mezi nás! Zájemkyně mohou přijít přímo na naše setkání na klášter nebo kontaktovat paní B. Poláčkovou (734 489 811).

Anna Žižková a Bohumila Poláčková