Farní kostel Sv. Jana Křtitele

Frýdek-Místek je dvojměstí; mezi oběma městy protéká řeka Ostravice. Obě tato města vznikla v dávné minulosti.

První zpráva o existenci Místku je v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu z roku 1267. Lze předpokládat, že zmínka, v níž je Místek charakterizován jako trhová ves Frideberch se 40 lány, zachycuje již stávající stav a že osídlení je ještě staršího data.

Datum založení Frýdku přesně neznáme. Velký vliv na vznik města měla obchodní cesta vedoucí z Hranic k Těšínu. První zprávy o existenci Frýdku pocházejí z konce 14. a počátku 15. století. Předchůdcem Frýdku byla patrně ves Jamnice, ležící snad v místech dnešního Starého Města. Je pravděpodobné, že Frýdek sám byl založen těšínskými knížaty asi v letech 1327-1333. O něco dříve zřejmě vznikl frýdecký hrad, na jehož místě stojí dnes frýdecký zámek.

Jméno našeho města je odvozeno z imperativu slovesa vriden - uklidňovati, chrániti. Takový název byl obvyklý v pohraničí. Druhá část složeného názvu - eck - roh byla dosti obvyklou složkou při jménech hradu. To je svědectvím, domnívá se historik L. Hosák, že prvotní tu byl frýdecký hrad a že město dostalo jméno podle názvu hradu.

V následujících kapitolách soustředíme v nově založeném městě pozornost na kostel, na místo, které je symbolem pospolitosti. Pokud chybí či chátrá, stává se z obce jen shluk stavení. Sledujme tedy cesty k němu, protože „cesta, která nevede ke kostelu, nevede nikam“, jak rozhodně prohlašuje krušným životem zemdlená stará žena v závěru znamenitého ruského filmu Pokání.